Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sklep.majkrone.pl prowadzonym przez Sprzedającego.

2. Właścicielem witryny www.majkrone.pl i Sprzedającym jest MAJKRONE Maciej Góralczyk z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Kasprowicza 52 58-500, zarejestrowana pod numerem NIP: 6112237354 oraz REGON: 230412322 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Majkrone to sklep internetowy dostępny na witrynie www.sklep.majkrone.pl.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Majkrone, zwanym dalej Klientem, a Majkrone, zwanym dalej również Sprzedawcą.

5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

II. Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego Majkrone.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Majkrone są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Majkrone wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

6. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Majkrone.

III. Realizacja zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.majkrone.pl lub telefonicznie. Aktualny numer telefoniczny i godziny telefonicznego przyjmowania zamówień są dostępne na witrynie Sklepu Internetowego.

2. Składając zamówienie Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

3. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

4. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy zamówieniu, jako właściwe do wystawienia faktury VAT czy dostawy.

6. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

7. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę VAT lub paragon).

8. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

10. W przypadku niezgodności danych zamówienia (np. dostępność towaru, czas realizacji, cena) z stanem faktycznym, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany oraz ma prawo do anulowania zamówienia.

11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

12. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

IV. Dostawa

1. Zamówione produkty dostarczane są zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firm kurierskich:

a) DPD Polska - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 30kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania przesyłek o wadze nie przekraczającej 30 kg.

2. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do sklepu Majkrone

3. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

4. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

5. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu Majkrone.

6. Klient może także odebrać zamówiony przez siebie towar osobiście w siedzibie sklepu Majkrone.

7. Koszt dostawy zakupionych produktów jest widoczny podczas finalizacji zamówienia.

V. Płatności

1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów: 

a) przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta sklepu Majkrone oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

b) gotówką lub przelewem przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

W tym przypadku Klient uiszcza zapłatę gotówką w dniu odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy. Istnieje możliwość zapłaty przelewem podczas odbioru osobistego. Sprzedający udostępni klientowi narzędzie do wykonania przelewu, jednak towar zostanie przekazany po okazaniu potwierdzenia przelewu lub zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedającego.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Firma MAJKRONE Maciej Góralczyk udziela gwarancji na zakupiony towar na okres 30 dni od daty sprzedaży.

2. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres info@majkrone.pl.

4. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane nieodpłatnie w terminie 21 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy.

5. Nieuzasadnione zwroty gwarancyjne będą obciążane kosztami operacyjnymi oraz całkowity koszt transportu towaru pokrywa Klient.

6. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru wraz z dokładnym opisem oraz danymi kontaktowymi.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

9. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres mailowy widoczny w zakładce kontaktowej

b) w formie pisemnej, na adres siedziby firmy

10. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a) dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy,

b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).

11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego Majkrone są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2. Zawartość stron internetowych sklepu Majkrone nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Sprzedający informuje, że informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronach sklepu Majkrone są zgodne z danymi faktycznymi.

4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów sklepu internetowego Majkrone, wyglądu sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedającemu.

5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedającego, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.